Art Prague 2009

Ulrike Rosenbach, Prag Art

18. - 23. 6. 2009 Praha